Історія кафедри

ПОГЛЯД У ІСТОРІЮ КАФЕДРИ 

Кафедра шкірних та венеричних хвороб створена у квітні 1945 року на базі Чернівецького обласного шкірно-венерологічного диспансеру. Першим завідувачем кафедри був доцент М.Г. Безюк (1945-1947), у подальшому заві­дувачами кафедри були професори З.Н. Гржебін (1947-1956) і Ю.С. Касько (1957-1984), доцент І.І. Полянський (1984-1985), професор А.М. Бухарович (1985-1995), к.мед.н. Л.М. Трутяк (1995-1996), професор М.О. Дудченко (1996-2001). З 2001 року кафедру очолює д.мед.н., професор О.І. Денисенко. 

Під керівництвом доцента М.Г. Безюка було започатковано навчально-методичну та навчально-матеріальну базу кафедри, значна увага була приділена лікувальній та науковій роботі, зокрема вивченню ролі функціональних порушень нервової системи в патогенезі захворювань шкіри та застосуванню гіпнотерапії в комплексному лікуванні хронічних дерматозів. Під керівництвом доцента М.Г. Безюка в 1946 році співробітниками кафедри було проведено ряд венекспедицій на території Буковини з метою активного виявлення хворих на венеричні захворювання. Результати обстеження населення краю лягли в основу оздоровчих та протиепідемічних заходів по боротьбі з венеричними захворюваннями. 

Професора З.Н. Гржебіна вважають засновником дерматовенерологіч-ної школи на Буковині. У період його завідування кафедрою було розширено навчально-матеріальну базу, проведено значну роботу з підвищення рівня підготовки студентів. Під керівництвом З.Н. Гржебіна проводилися наукові дослідження, які мали важливе значення для практичної охорони здоров’я: вивчення етіопатогенезу, особливостей клініки й перебігу сифілісу та дерматомікозів, а також розробка раціональних методів їх діагностики та лікування. Професор З.Н. Гржебін автор 140 наукових праць, серед яких монографії, присвячені гістопатології шкіри, гноячковим захворюванням шкіри, сифілісу. Під керівництвом професора З.Н. Гржебіна захистили кандидатські дисертації М.Н. Бухарович, Ю.С. Касько, О.В. Пацаренюк, Г.А. Троян. 

Вагомий внесок у розвиток дерматовенерологічної науки на Буковині, зокрема вивчення патогенезу, клініки та оптимізації лікування туберкульозу шкіри й лімфатичних вузлів зробив професор Ю.С. Касько. Автор 76 науко­вих праць, з яких – одна монографія. Значну увагу професор Ю.С. Касько надавав навчальній роботі, забезпеченню кафедри наочним приладдям, підготовці навчально-методичних матеріалів. Науково-дослідна робота кафедри в його період була присвячена проблемам туберкульозу шкіри, екземи, червоного вовчаку, дерматомікозів. Під керівництвом професора Ю.С. Каська виконано одну докторську (М.Н. Бухарович) та 5 кандидатських дисертацій (Є.Г. Бальбарер, С.П. Трефаненко, Л.М. Трутяк, І.І. Полянський, О.М. Книговський). 

У період завідування кафедрою (1984-1985 рр.) доцент І.І. Полянський приділяв значну увагу покращанню педагогічного процесу, лікувально-консультативній роботі. Тематика його наукової роботи була присвячена особливостям перебігу червоного вовчака на Буковині. 

Завідувач кафедри (у 1985-1995 рр.) професор А.М. Бухарович значну увагу приділяла вдосконаленню педагогічного процесу, покращанню навчально-методичного та наочного забезпечення викладання предмета, а також лікувально-консультативній та науковій роботі, зокрема вивченню ефективності нових методів лікування сифілісу, дослідженню етіопатогенезу, діагностики й лікуванню алергодерматозів, екозалежної патології, хвороб волосся в дітей. Автор 272 наукових праць, 2 монографій. 

У 1995-1996 роках обов’язки завідувача кафедри виконувала к.мед.н. Л.М. Трутяк. У цей період співробітники кафедри продовжували роботу з удосконалення педагогічного процесу, надання лікувально-консультативної допомоги практичній охороні здоров’я, проведення науково-дослідної роботи з проблем сифілітичної інфекції. 

Під час завідування кафедрою професором М.О. Дудченком співробітники кафедри вдосконалювали навчально-методичну роботу, проводили лікувально-консультативну та науково-дослідну роботу з оптимізації лікування хворих на хронічні дерматози та сифіліс. У цей період на кафедрі захищено 2 кандидатські дисертації: О.І. Денисенко та М.Ю. Гаєвська (науковий керівник – проф. В.Г. Коляденко). 

З 2001 року кафедрою завідує д.мед.н., професор О.І. Денисенко. За цей період на кафедрі підготовлено нові робочі навчальні програми, поновлено лекційний курс, навчально-методичне та наочне забезпечення, розширено матеріальну базу кафедри. О.І. Денисенко – автор 368 наукових праць, науковий керівник 6 кандидатських дисертацій. Основними напрямками наукової роботи кафедри є хронодіагностика та хронотерапія хронічних дерматозів (псоріазу, алергодерматозів, піодермітів) з використанням антиоксидантної та лазерної терапії. 

Кафедра дерматовенерології постійно підтримує плідну співпрацю з провідними науковими установами країни, є співвиконавцем комплексної НДР Інституту дерматології та венерології АМН України (м. Харків). Співробітники кафедри беруть активну участь у наукових конференціях, симпозіумах, з’їздах. Значна увага приділяється лікувально-консультативній роботі, розробці та впровадженню в клінічну практику нових засобів і методів лікування дерматозів та венеричних хвороб. 

З моменту заснування на кафедрі виконано та захищено 3 докторські (Ю.С. Касько, 1964; М.Н. Бухарович, 1964, О.І. Денисенко, 2007) та 13 кандидатських дисертацій (М.Н. Бухарович, 1952; Г.А. Троян, 1953; Ю.С. Касько, 1954; О.В. Пацаренюк, 1961; С.П. Трефаненко, 1969; Л.М. Трутяк, 1970; І.І. Полянський, 1971; О.М. Книговський, 1984; О.І. Денисенко, 1998; М.Ю. Гаєвська, 2001, Г.В. Іринчин, 2006, Л.О. Гулей, 2008, А.В. Приймак, 2008); на даний час на кафедрі завершена 1 кандидатська дисертація (Т.П. Височанська), виконуються 4 кандидатські дисертації (Н.Б. Бродовська, Н.О. Волошина, Ю.П. Карвацька, Н.А. Степан).